Polityka Prywatności serwisów BRANDELAW

W BRANDELAW dbamy o Państwa prywatność. Kwestia ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań by wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych. Wszelkie dane wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

KIM JESTEŚMY

Operatorem serwisów BRANDELAW oraz administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190 (dalej jako: BRANDELAW).

Kontakt z BRANDELAW jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej. Mogą Państwo również skontaktować się z nami odwiedzając jedno z naszych biur, których adresy dostępne są w zakładce Kontakt.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Niniejsza Polityka Prywatności serwisów BRANDELAW ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczących Użytkownika, czyli Państwa. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • administrator - w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to operatora serwisów BRANDELAW, którym jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190;
 • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności serwisu. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o serwisie rozumie się przez to jedną ze stron internetowych funkcjonujących pod marką BRANDELAW, w szczególności: Brandelaw.pl, Nazwane.pl, Projektowane.pl, Zastrzezone.pl, Monitoringznaku.pl, Rmarket.pl lub Ipdesk.pl;
 • Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Serwis.

DANE, DO KTÓRYCH DOSTĘP MA BRANDELAW

Zakres pozyskiwanych danych osobowych przez BRANDELAW za pośrednictwem serwisów może być różny w zależności od sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika. BRANDELAW może pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • automatyczny, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. "ciasteczek") oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w Polityce Cookies serwisów BRANDELAW).

Państwa dane osobowe możemy również uzyskać poza korzystaniem z serwisów, np. jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do nas wykorzystując dane kontaktowe podane w naszych serwisach lub w sekcji Kim jesteśmy niniejszej Polityki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISACH BRANDELAW

BRANDELAW pozyskuje dane osobowe gromadząc informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

W zależności od okoliczności, BRANDELAW może gromadzić następujące dane osobowe Użytkowników:

 • adres e-mail lub numer telefonu, na potrzeby odpowiedzi na zapytanie skierowane do BRANDELAW w formularzu kontaktowym;
 • adres e-mail, na potrzeby wysyłki newslettera;
 • informacje pozyskane z plików Cookies, na potrzeby realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Polityce Cookies serwisów BRANDELAW.

Powyższe dane mogą być przetwarzane przez BRANDELAW w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane z wykorzystaniem danych kontaktowych BRANDELAW, w szczególności kierowanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych serwisów – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane przetwarzane są w tym celu przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez BRANDELAW, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi najpierw;
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza newsletter – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na komunikowanie się z Państwem środkami elektronicznymi w celach marketingowych. Dane przetwarzane są w tym celu do czasu wycofania którejkolwiek z udzielonych zgód (na przetwarzanie danych osobowych lub zgód marketingowo-handlowych);
 • statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu BRANDELAW w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój BRANDELAW (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez BRANDELAW;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć z korzystania z serwisu i usług świadczonych w ramach serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane przetwarzane są w tym celu przez czas przewidziany przepisami zawartymi w ustawie Kodeks cywilny.

Za każdym razem kiedy będziemy prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o warunkach ich przetwarzania.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Jedynie za zgodą Użytkownika, dane zawarte w formularzach są udostępniane podmiotom trzecim.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych wskazanych celów przetwarzania. Podmioty, o których mowa, współpracują z BRANDELAW, świadcząc usługi na rzecz BRANDELAW na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. obsługa księgowa, IT czy hostingodawca).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich dostępu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrazicie Państwo na to zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Takie przekazanie może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, w szczególności wskazanych w RODO.

PRAWA UŻYTKOWNIKA SERWISÓW BRANDELAW

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • wycofanie w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem poprzez wprowadzenie zmian w korzystanej przez Użytkownika przeglądarce;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, w tym żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce każdego newslettera;
 • prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zapytania związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może kierować na adres: [email protected] lub z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Polityka Cookies serwisów BRANDELAW

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

RODZAJE COOKIES

Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 • cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
 • cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.

Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
 • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
 • reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
 • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

JAK BRANDELAW KORZYSTA Z COOKIES?

W ramach swoich serwisów BRANDELAW wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach określonego serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

BRANDELAW nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

Postawą prawną zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie prowadzenia statystyk i analiz, które będą służą poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej.

JAK BRANDELAW KORZYSTA Z COOKIES?

Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia przeglądarki. BRANDELAW informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisów.

DODATKOWE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, w tym również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.

Wróć na stronę główną